آب درمانی در بیماری دیسک کمر

آب درمانی در بیماری دیسک کمر

کشش عضله گلوتئوس ماکسیموس یا عضله باسن

1- پشت دیوار استخر بایستید به طوری‌که حدود 20 سانتی‌متر از دیواره استخر  فاصله داشته باشید .پاها را بهم نزدیک کنید .

2- اکنون یک پا را   بلند کنید و زیر زانو ها را با هر  دو دست بگیرید و آنرا را به سمت قفسه سینه بکشید  به طوری که مقدار کشش در پشت مفصل ران حس کنید برای مدت به شماره در این وضعیت بمانید

3- .این تمرین  را 10 بار تکرار کنید و سپس همین کار را با پای مقابل انجام دهید .

کشش عضله باسن

 

 

کشش عضله پبربفورمیس

1-ئپشت  به دیوار استخر  بایستید،   پای راست   را از ران و زانو خم کنید .

2-دست راست را روی قسمت خارج زانو و دست چپ را روی بالای مچ پای راست قرار دهید .  

3-زانوی خم شده را به سمت مخالف فشار دهید و همزمان با دست راست مچ پا را به سمت داخل ببرید تا کشش را در پشت مفصل ران احساس کنید .

4- این وضعیت را تا 10 شماره نگهدارید .  این تمرین را 10 بار تکرار کنید .

کشش عضله پبربفورمیس

 

 

 

 

 

ورزش شماره سه  کشش عضلات جلو و پشت تنه

1-رو به استخر  بایستید و پاها را به اندازه عرضه شانه  ها  آنها از هم باز کنید و میله  لبه استخر را و با دو دست بگیرید .بهطوریکه به اندازه طول دستها از استخر فاصله داشته باشید و آرنج ها   کاملاً صاف باشند .

2- اکنون لگن  را به سمت جلو هل دهید   و همزمان قفسه سینه را بالا آورید .این وضعیت را تا 10 شماره نگه دارید

3- سپس لگن را به سمت عقب هل داده و ستون فقرات را به جلو خم کنید .این  وضعیت را تا 10 شماره  نگه دارید  

4-.این تمرین  را 10 مرتبه تکرار کنید .

Caption

 

 

Caption

 

Caption

 

ورزش  شماره سه کشش عضلات تنه

1-کنار دیوار استخر بایستید  به طوری‌که پاها  در کنار یکدیگر باشند و به اندازه طول  دست از کنار دیوار فاصله داشته باشید . با یک دست میله لبه  استخر را بگیرید  و دست  دیگر را بر روی لگن خود قرار دهید.

2- در این وضعیت باید  با زانوی راست  بایستید و لگن را به سمت دیوار فشار دهید تا کشش را در قسمت خارجی را ن وتنه   خود حس کنید.

3-این وضعیت را تا 10 شماره نگهدارید .

4- این تمرین را 10 بار تکرار کنید .

Caption

 

Caption

 

به یک طرف کچ کردن  لگن

1-با زانوهای صاف پشت دیوار استخر بایستید . پاها را به اندازه عرض شانه ها  از هم باز کنید .

2- عضلات شکم و با سن  را منقبض کنید  .

3-قوس کمر به دیوار بچسبانید به‌ طوری ‌که قوس کمر شما از بین برود .

4-این وضعیت را تا 10 شماره نگهدارید .  

5-این تمرین را 10 بار تکرار کنید .

 

تقویت عضلات شکمی

پشت دیوار استخر بایستید و در همان حالت میله اطراف استخر را بگیرید کمر خود را به دیواره استخر بچسبانید و به آرامی پای خود را از کف استخر بلند کنید تا زانو های شما 90 درجه  شود. این وضعیت را تا 10 شماره نگهدارید .  این تمرین را 10 بار تکرار کنید .

مقالات پربازدید