نام و نام خانوادگی: {{ReservationHistory.PatientItem.Name}} {{ReservationHistory.PatientItem.Family}}
کد ملی بیمار: {{ReservationHistory.PatientItem.NationalCode}}
تاریخ درخواست: {{ReservationHistory.CurentReservation.RegisterDate}}
شماره پیگیری: {{ReservationHistory.CurentReservation.TrackNumber}}
تاریخ رزرو ساعت رزرو روز قیمت پرداختی به تومان
{{ReservationHistory.CurentReservation.Date}} {{ReservationHistory.CurentReservation.Time}} {{ReservationHistory.CurentReservation.DayOfWeekName}} {{ReservationHistory.CurentReservation.Price|isoCurrency}}

نمایش تمامی رزرو های انجام شده

ردیف شماره پیگیری تاریخ رزرو ساعت رزرو روز وضعیت
{{$index + 1}} {{itemHistory.TrackNumber}} {{itemHistory.Date}} {{itemHistory.Time}} {{itemHistory.DayOfWeekName}} {{itemHistory.Status}}