عوارض عمل جراحی کمری

در یک مطالعه که چند مرکز درمانی مختلف آنرا انجام دادند 211 نفر از افراد بین

25-65 که تحت درمان جراحی  کمری همراه با فیوژن یا پیوند استخوانی مورد  مطالعه قرار گرفتند. در این بیماران از سه تکنیک مختلف استفاده شد.

فیوژن پشت ستون فقرات  که اصطلاحا  (PLF، نامیده میشود در 71 نفر فیوژن خلفی همراه با پیچ fusion  Instrumented در 68 نفر و در 68 بیمار علاوه بر پیچ از فیوژن بین مهره ای نیز  که اصطلاحا فیوژن 360 درجه نامیده میشود استفاده شد.

 عوارض به دسته های عوارض حین جراحی یا عوارض زود رس و عوارض دیر رس تقسیم شدند . همچنین عوارض به عوارض عمده و جزئی تقسیم شدند .

وجود نداشت در 211 بیمار مورد مطالعه هیچ .مرگ و میری یافت نشد .در مجموع  پس از 2 سال میزان عوارض در گروه های سه گانه به شرح زیر بود در گروه   PLF  12%   در گروه VSP  22٪ ، و در گروه فیوژن بین مهره‌ای و کنار مهره ای  یا فیوژن " 360" درجه  40٪ بود.

 گذشته از عوارض،  هیچ تفاوتی در نتیجه نبود . میزان عمل مجدد در گروه PLF  6% و در گروهVSP 22 ٪ در ، و در گروه "360"  17٪ بود .

این مطالعه تصادفی آینده نگر نشان میدهد که عوارض  با افزایش پیچیدگی

عمل بیشتر میشود .هر چند ما پس از 2 سال، ارتباط قابل توجه

 بین عوارض و نتیجه عمل جراحی نیافتیم.

مقدمه

فیوژن کمری به طور فزاینده برای درمان   بیماریهای مختلف استفاده می شود.

از قبیل   بیماری های  دژنراتیو ستون فقرات، از میان سه روش ارایه شده برای پیوند استخوانی یا فیوژن هیچ روش خاصی  هنوز به عنوان روش  برتر   نشان داده

نشده است .  [19، 23، 42، 55]، و تمام تکنیک ها همراه با عوارض است  [2، 3، 5، 10، 12، 13، 21}

 

 مروری بر مقالات انجام شد. ما  12 مطالعه از سال 1990 و به بعد  مقایسه شدند .

 

 

 

مقالات پربازدید