32 ورزش دو نفره

مقالات پربازدید

 ورزشهای دو نفره

 امروزه ورزش دو نفره اهمیت و نقش  زیادی در سلامت افراد دارد  . برنامه های جذاب تلویزیونی ، برنامه های علمی، تکالیف مدرسه و دانشگاه ها و نیز آماده سازی برنامه‌های مختلف  برای افراد و شغل های مختلف  مانع  ورزش و بازی و برای افراد می‌شود.  در جوامع متمدن برای ایجاد روحیه بازی و ورزش وفعالیت های بدنی تدابیری اندیشیده  شده است از جمله  حرکات دو نفره و ورزش هایی که در منزل قابل انجام است. مخصوصا حرکات کششی دو نفره  و به عبارت دیگر حرکات ورزشی دو نفره برای افراد خانواده مانند همسران و پدر و پسر، دختر و مادر و یا  هم اتاقی ها در خوابگاه های دانشجویی قابل انجام و بسیار مهم است .  اصولا حرکات ورزشی از جمله حرکات ورزش خانواده یا  حرکات ورزشی زن و شوهر مانند دیگر  نرمش های دو نفره باعث صمیمیت بیشتر و نیز گذران وقت سالم میشود .

 ورزش شماره یک

1-مطابق شکل روبروی حریف بایستید  .

2- دست ها را بالا برده سعی کنید دست حریف را  حدود 10 درجه به سمت عقب فشار دهید.

3- مراقب باشید بیش از حد فشار ندهید تا موجب پارگی روتاتور کاف نشوید. سپس همین حرکت را حریف با شما انجام دهد.

 

ورزش شماره دو

 دوباره دست ها را مقابل هم قرار دهید این بار سعی کنید که دست طرف مقابل را خم کنید به طوری که دست شما به شانه فرد برسد . سپس همین حرکت را حریف با شما انجام دهد.

 

ورزش شماره  3

دستها را مقابل هم قرار دهید در حالی که باز هستند به طوری ضربدری دست حریف را بالا و پایین ببرید حریف نیز سعی می کنند مقاومت کمی نشان دهد به طوری که شما بتوانید این کار را انجام دهید. سپس همین حرکت را حریف با شما انجام دهد.

 

 

ورزش شماره 4

 این بار دست حریف را گرفته و  در مقابل مقاومت او دست خود را بطرف عقب ببریم و به طور متناوب این کار را تکرار کنید به طوری که دست شما به سینه حریف  برخورد کند. سپس همین حرکت را حریف با شما انجام دهد.

 

ورزش شماره ۵

حریف دست های خود را به حالت ۹۰ درجه در کنار خود قرار می‌دهد و محکم نگه می دارد  و شما سعی می‌کنید که دستهای او را از هم دور و یا نزدیک کنید . در صورتی که حریف قوی تر از شماست از او بخواهید که مقاومت خود را کم کند تا شما بتوانید این حرکت را انجام دهید. سپس همین حرکت را حریف با شما انجام دهد.

ورزش شماره ۶

مچ انداختن در حالت ایستاده

روبروی حریف بایستید  دست او را در دست خود بگیرید ساعد ها به هم چسبیده باشد سعی  کنید که ساعد حریف را به طرف مقابل حرکت دهید. در صورتی که حریف  یک از شما قوی تر است از او بخواهید که مقاومت خود را کمتر کند تا شما بتوانید این کار را انجام دهید. هر دو نفر دست دیگر خود را در پشت خود قرار میدهند. سپس همین حرکت را حریف با شما انجام دهد.

ورزش شماره 7

           مقابل حریف بایستید در حالی که حریف دست خود را مطابق شکل نگه داشته است، کف دست  های خود را بر روی کف دست  های حریف بگذارید و سعی کنید دست راست و چپ او را به طور متناوب به طرف پایین فشار دهید . سپس همین حرکت را حریف با شما انجام دهد.

ورزش شماره ۹

           حریف مطابق شکل روبرو شما میایستد و دست های خود را باز می کند شما دست های او را بگیرید و سعی کنید به سمت عقب فشار دهید ۱۰ ثانیه نگه دارید و سپس حریف با شما هم این کار را انجام خواهد داد در کل این حرکات متناوب را ۱۰ بار انجام دهید.

ورزش شماره 10

          شما و حریف پشت به پشت هم بایستید درحالیکه حریف دست های خود را باز کرده است شما نیز دست های خود را باز کرده و سعی کنید  دست های او را  بگیرید و به او  فشار وارد کنید ۱۰ ثانیه نگه دارید. سپس همین کار را حریف شما انجام خواهد داد این حرکات را ده بار تکرار کنید.

ورزش شماره 11

مطابق شکل حریف در حالی که دست های خود را باز کرده است در مقابل شما می ایستد  شما دستهای او  را بگیرید و سعی می کنید یک دست را به پایین و یک دست را به بالا ببریدو  ۱۰ ثانیه نگه میدارید.  سپس این کار را حریف انجام خواهد داد در کل ۱۰ بار این حرکات را انجام دهید.

ورزش  شماره ۱۲

حریف مقابل شما می ایستد  در حالیکه  دست های خود را باز کرده است  و در  این حال حریف سعی میکند خود را به عقب بکشد شما سعی کنید او را به طرف خود بکشید و تعادل او را به هم بزنید مراقب باشید که به زمین نخورید  سپس همین کار را حریف با شما انجام می دهد. کشش را مدت  ۱۰ ثانیه ادامه دهید و این حرکت را ۱۰ بار تکرار کنید.

ورزش شما ره ۱۳

 مقابل حریف بایستید پاها را مقابل هم قرار دهید دست حریف  را بگیرید و از همدیگر دور شوید  مانند عدد ۷ فارسی در آیید . این حرکت را ۱۰ ثانیه ادامه دهید.

ورزش  شماره ۱۴

پشت به پشت حریف  قرار گیرید و دست های همدیگر را بگیرید و از هم دور شوید  و به شکل عدد ۷ فارسی درآیید  و این کار را ۱۰ ثانیه ادامه دهید.

ورزش شماره ۱۵

 در مقابل حریف قرار گیرید شانه خود را به شانه او بچسبانید  و سعی کنید به هم فشار وارد کنید و تعادل همدیگر را کمی به هم بزنید این کار را ۱۰ ثانیه ادامه دهید.

ورزش شماره   ۱۶   

حریف مقابل شما  می ایستد  زانوی خود را خم میکند و شما سعی کنید زانو ی حریف  را به پایین فشار دهید . حریف  در مقابل فشار شما  مقاومت می کند این عمل را حدود ۱۰ ثانیه انجام دهید

سپس برعکس رفتار کنید یعنی دست خود را زیر زانوی حریف قرار دهید  این بار سعی ‌کنید  زانوی حریف را به طرف بالا فشار دهید و حریف در مقابل این حرکت مقاومت می کند . هر کدام از این حرکات  را ۱۰ ثانیه نگه دارید پس از اتمام ورزش همین کار را حریف با شما انجام خواهد داد.

ورزش شماره ۱۷  

مانند کشتی گیران مقابل هم قرار بگیرید قوزک داخلی پای خود را به قوزک داخلی پا ی حریف بیندازید و سعی کنید به  آن شار وارد کنید . ۱۰ ثانیه این حرکت را ادامه دهید و سپس قوزک خارجی خود را به قوزک خارجی حریف نزدیک کنید و ۱۰ ثانیه به آن  فشار بیاورید. این کار را یک بار با پای چپ و یک بار با پای راست انجام دهید پس از اتمام ورزش همین کار با حریف با شما انجام خواهد داد. 

ورزش شماره ۱۷

 در پشت حریف بایستید  در حالی که حریف دست های خود را به طور مستقیم به عقب آورده است سعی کنید دست های  او  بگیرید یک بار دستهای حریف را به هم  نزدیک کنید  و یک بار آنها را از هم دور کنید هر حرکت را ۱۰ ثانیه نگه دارید سپس همین کار را حریف با شما انجام خواهد داد.

ورزش و شماره ۱۸  

در پشت حریف بایستید در حالیکه حریف دست های خود را به کمر زده است شانه او را با دو دست بگیرید یک بار تنه حریف  را به سمت چپ و یک بار آنرا  به سمت راست بچرخانید. حریف در مقابل شما مقاومت می کند . ۱۰ ثانیه این حرکت را نگه دارید  پس از اتمام ورزش همین کار را حریف با شما انجام خواهد داد.

ورزش شماره ۱۹  

پشت در پشت حریف بایستید سپس در حالیکه به شانه های  همدیگر فشار وارد می کنید سعی کنید بنشینید  به طوری که زانو ها  و ران ها زاویه ۹۰ درجه بگیرند سپس با همان حالت مقاومت بلند شوید . این کار را ۱۰ بار انجام دهید.

ورزش شماره ۲۰  

مانند کشتی گیران مقابل حریف بایستید پاها را از هم باز کنید یک پا را به جلو ببرید  و زانوی  خود را در حالی که کمی خم شده است به زانوی حریف بچسبانید و شانه ها را به هم نزدیک کنیم و سعی کنید که به شانه یکدیگر فشار دهید این حرکت را یک بار با پای راست و یک بار با پای چپ تکرار کنید در کل هر حرکت را ۱۰ بار انجام دهید.

ورزش شماره ۲۱ زانو ها  را کمی خم کرده مقابل حریف بایستید در حالی که حریف نیز  زانو های خود را خم کرده است سعی کنید با زانوهای خود زانو های حریف را در بر بگیرید و آنها را به هم نزدیک کنید در حالیکه حریف در مقابل شما مقاومت می کند. این حرکت را ۱۰ ثانیه نگه دارید و ۱۰ بار تکرار کنید پس از اتمام ورزش همین کار را حریف با شما انجام میدهد .

ورزش شماره ۲۲

حریف  در حالی که دست های خود را به کمر زده است  میایستد .شما در پشت حریف قرار می گیرید و سپس مچ  پای حریف  را بگیرید و به سمت بالا  و عقب بکشید حریف در  مقابل شما مقاومت می کند . این کار را با پای راست و یک بار به پای چپ انجام دهید هر حرکت ۱۰ ثانیه طول می کشد سپس همین کار را حریف بر روی شما انجام خواهد داد.

ورزش شماره ۲۳

حریف پشت به شما می ایستند  . شما در پشت حریف قرار می گیرید .  کمر او را بگیرید  در حالی که حریف سعی  می کند بدود مانع دویدن او شوید . این کار را ۱۰ ثانیه ادامه دهید. سپس همین کار را حریف با شما انجام خواهد داد.

ورزش شماره ۲۴

پشت به پشت حریف بایستید .  کمر خود را کمی خم کرده و سعی  کنید حریف را بر پشت خود سوار کنید و به طرف بالا بکشید و این حرکت را حدود ۱۰ ثانیه ادامه دهید . سپس همین کار را حریف با شما انجام خواهد. این حرکت برای افرادی توصیه می شود که هم وزن هم باشد مراقب باشید که دچار کمردرد نشوید . اگر وزن یکی از دو نفر بیش از دیگری باشد فقط فرد قوی تر می تواند این کار را انجام دهد.

ورزش شماره ۲۶   

مقابل حریف بایستید .سپس مچ   پای حریف را در حالی که کاملاً کشیده است در دست بگیرید و سپس آن را به طرف عقب فشار دهید  . حریف نیز با انجام حرکات لی لی سعی می کند به شما نزدیک شود این حرکت را ۱۰ ثانیه با پای راست و سپس با پای چپ انجام دهید. پس از انجام حرکت همین کار را حریف با شما انجام خواهد داد. این حرکت علاوه بر تقویت عضلات باعث بهتر شدن تعادل فرد میشود در صورتی که حریف  تعادل خوبی ندارد بهتر است دست خود را به میز بگیرد.

ورزش شماره ۲۷

مقابل حریف بایستید و دست او  را بگیرید و هر دو نفر خود را به حالت نیمه نشسته در آورید سپس مچ  پای راست بر روی زانوی پای چپ بیندازید و سعی کنید تعادل یکدیگر را حفظ کنیم این حرکت را ۱۰ ثانیه ادامه دهیم سپس با پای مقابل حرکت را تکرار کنید .

ورزش شماره ۲۸

مقابل حریف بایستید و در حالی که حریف به حالت نیمه نشسته قرار دارد  مچ یک پا را بر روی شانه  حریف بگذارید .  سپس دست های حریف را بگیرید در حالیکه حریف شانه خود را به طرف بالا می آورد سعی کنید تعادل خود را حفظ کنید  و به شانه  حریف فشار وارد کنید . این حرکت را ۱۰ ثانیه نگه دارید   سپس  این حرکت را با پای دیگر تکرار کنید پس از انجام این ورزش همین کار را حریف با شما انجام خواهد داد انجام این کار برای کسانی که تعادل و آمادگی بدنی خوبی ندارند توصیه نمی شود.

ورزش شماره ۲۹  

مانند  کشتی گیران پاهای  خود را از هم باز کنید و در مقابل حریف بایستید  سرشانه حریف را بگیرید  و در حالی که  او مقاومت می کند سر شانه یکدیگر را به پایین و بالا فشار دهید.

ورزش شماره ۳۰

در پشت حریف قرار گیرید حریف دست های خود را به زمین می گذارد شما سعی  کنید پاهای او را از زمین بلند کنید  و ۱۰ ثانیه نگه دارید. سپس همین کار را حریف با شما انجام میدهد .

ورزش شماره ۳۱

مانند ورزش قبل در پشت حریف قرار گیرید حریف دست های خود را به زمین می گذارد شما پاهای او را از زمین بلند کنید.  این بار سعی کنید او را کاملاً برعکس نمایید و ده ثانیه او را در این وضعیت نگه دارید .

ورزش شماره ۳۲

در پشت حریف با فاصله حدود ۲۰ سانتی متری بایستید  سپس از  حریف بخواهید  در حالی که زانوی خود را کاملاً مستقیم نگه داشته است خود را به طرف عقب بیاندازد و سعی کنید حریف را بگیرید و ۱۰ ثانیه نگه دارید سپس او را به حالت اولیه برگردانید این حرکت را ۱۰ بار تکرار کنید پس از انجام این حرکت همین کار را حریف با شما انجام می دهد.

 

پرسش و پاسخ
بارگزاری مجدد
سوال:
دو ماهی میشه ک درد دارم اوایل فقط قسمت انتهایی کمرم بود ولی الان پای راستم درگیر شده ب طوری ک دیگه نمیتونم صاف راه برم و خمیده شدم فیزیوتراپی و طب سوزنی و ماساژ درمانی تاثیر زیادی نداشت 25 سال سن دارم ، نمیخوام جراحی کنم ازتون خواهش میکنم بفرمائید آیا راهی هست ک بدون جراحی مشکلم برطرف بشه واقعا دیگه تحمل درد و ندارم.
پاسخ:

با سلام دوست عزیز دردی که از کمر شروع می شود و مدتی بعد به پای انسان انتشار پیدا می کند، معمولاً در اثر بیماری دیسک یا تنگی کانال نخاعی ایجاد می شود. به همین دلیل است که شما نمی توانید صاحب صاف راه بروید و خمیده شده اید و اگر درمان های عادی برای شما سودی نداشته است و قاعدتاً جراحی بهترین درمان شماست . معمولاً هیچ کسی دوست ندارد جراحی کند. ولی بیماری که با درمان طبی خوب نمیشود یا باید درد را تحمل کند یا قاعدتاً باید جراحی کند که نتیجه جراحی خوب است.

سوال:
با سلام اگر درد بعد یک ماه هنوز ادامه داشته باشد چطور درمان میشود. در حالت خوابیده درد آرام میگیرد اما همین که فعالیتی سه چهار ساعتها داشته باشم خیلی دردناک و غیر قابل تحمل می شود؟ ممنون میشم جوابمو بدید..
پاسخ:

اگر درد گردن یا کمر بعد از یک ماه هنوز ادامه داشته باشد قاعدتاً باید درمان بشود که اولین درمان آن دارو و سپس فیزیوتراپی و اگر درمانهای فوق موثر نبود ، از درمان های پیچیده تر مانند تزریق های داخل کانال نخاعی و یا عمل جراحی میتوان استفاده کرد .درد شما یک درد مکانیکی است، یعنی دردی است که در حالت خوابیده بهتر می شود و با حرکت بیشتر می شود این درد ها معمولاً نتیجه بیماری دیسک یا تنگی کانال نخاعی یا لیز خوردگی مهره است. 

سوال:
سلام و عرض ادب آقای دکتر ۱۰سال پیش دیسک کمر داشتم خفیف بود دوباره سه چهار سال پیش خوردم زمین رفتم دکتر تشخیص داد که فتحه دیسک دارم چن روزی ام میشود ک کمردرد گرفته ام و شدید درد دارم آقای آلان چه کنم با تشکر لطفا جواب بدید
پاسخ:

اولین اقدام این است که به پزشک مراجعه کنید و درمان دارویی و فیزیوتراپی انجام دهید. در صورتی که بهبود نیافته اید از درمانهای پیشرفته‌ تر مانند تزریقات داخل نخاعی و یا جراحی استفاده کنید. در یک سوم بیمارانی که دچار فتق دیسک می شوند سابقه ضربه وجود دارد. 

سوال:
سلام ببخشید من مشکل دیسک کمر خفیف دارم مهره پنجمم تحت فشاره اعصبه البته نوار عضله نشون داده ام ار آی نرفتم ،مدام زانوم درد میکنه و کنار زانو و ساق پا و رانهام سوزش میگیرن و احساس سرما میکنم .امکانش هس بشه دیسک کمرم کاملا اصلاح شه؟
پاسخ:

بله اول شما ام آر آی انجام دهید ، دیسک کمر بیماری قابل درمان است و قاعدتاً با درمان صحیح خوب خواهد شد.

سوال:
باسلام مدتی است پشت ساق پای چپم بشدت دردمیکنه بطوریکه ازشدت درد خواب ندارم به دکترمراجعه کردم تست عصب گرفتن گفتن مهره ۴و۵ مشکل داره اما(اام ارای )ندادم دارودادن اما هنوزدردمیکنه بشدت وگزگز میکنه راهنمایی بفرمایید
پاسخ:

بهترین وسیله تشخیص دیسک ، علاوه بر انجام نوار عصب و عضله ام آر آی است . قاعدتاً وقتی که نوار عصب و عضله مشکل داشته باشد ام آر آی هم دیسک را نشان خواهد داد. بیماری که از شدت درد خواب ندارد، حتما باید تحت درمان قرار گیرد و نشانه این است که فشار بر روی ریشه عصبی زیاد است. در نهایت بهترین درمان برداشتن فشار از روی عصب سیاتیک عمل جراحی است. دردی که به پشت ساق پا تیر میکشد معمولاً در اثر پارگی مهره دیسک بین مهره ۴ و ۵ به وجود می آید.

سوال:
سلام بنده بعد از ام آر ای و ویزیت دکتر نورولوژ متوجه شدم که دیسک 4و 5و6و 7 پارگی دارد و دچار تنگی نخاع شده ام خواستم خدمت شما برسم. ممنون
پاسخ:

با سلام
هر موقع که مایل بودید می توانید با ما تماس بگیرید و با کمال میل شما را ویزیت و راهنمایی خواهم کرد البته دیسک بین مهره ای ۶ و ۷ فقط در گردن است. در کمر معمولاً در ناحیه 4 و 5 و L5-S1 صدمه می خورد. 

سوال:
سلام 47 سالمه دیسک 4 و 5 دارم و دیسک 5 خوب نیست وتنگی کانال دارم ام آر ای انجام دادم و نزد چند دکتر در کرمانشاه نشون دادم میگن باید عمل باز انجام دهم میخواهم نظر شما را هم بدونم.
پاسخ:

<p style="text-align: justify;">با سلام<br /> اگر چند دکتر به شما گفتند که نیاز به عمل جراحی دارید بهترین روش درمان شما همان جراحی است. منتها متاسفانه بیماران ایرانی آنقدر به پزشکان مختلف مراجعه می کنند تا یک نفر به ایشان بگویید که درمان جراحی نیاز ندارند و عملاً وقت طلایی را از دست میدهند و وقتی مجبور به جراحی می شوند که عمل جراحی نتیجه خوبی برای آنها ندارد.</p>

سوال:
سلام خسته نباشید آقای دکتر عذر میخوام میخواستم بدون سرخوردگی مهره فقط با جراحی درمان میشه؟
پاسخ:

دیدن عکس و ام آر آی بدون ویزیت مریض کار غلطی است. ولی کلا بیماری که پارگی دیسک گردن دارد بهترین درمان وی جراحی است. زیرا در جراحی فشار مستقیماً در زیر دید جراح مستقیما از روی نخاع یا ریشه عصبی برداشته می شود. در صورتی که بیمار تمایل به جراحی ندارد. می‌توان از تزریق های داخل نخاعی استفاده کرد ولی در هر حال بیماری که وارفارین به آسپرین میخورد لازم است با نظر دکتر قلب مدتی آسپرین و وارفارین قطع شود.( درصورت اجازه دکتری که وارفارین آسپرین را تجویز کرده است معمولاً یک هفته یک هفته ) تا بتوان کارهای درمانی حتی مانند عمل جراحی یا تزریق داخل نخاعی برای بیمار انجام داد. در ضمن بیمارانی که خیلی می ترسند معمولاً همان هایی هستند که دچار مشکل می شوند. بنابرین در کل نباید از درمان‌های جراحی ترسید زیرا ترس و نگرانی سطح ایمنی بیمار را کم می کند و نتیجه عمل را نیز کم می کند.

سوال:
سلام عرض میکنم جناب دکتر .بنده ۲۸ساله تقریبا سال ۹۰ موقعی برگشتن از باشگاه و کارهای سنگین روزمره یهو قصد نشستن داشتم که دیگه نتونستم خودم رو تکون بدم .رفتم ازمایش دادم گفتن قسمت مهرهای ۴و ۵دیسکت پاره شده .خلاصه ۱ماهی استراحت کردم با خوردن شیر موزو...کمی کمرم خوب شد از اون شدت .حالا راه میرفتم میزد تو ساق پاهام به طوری که پاهام باد میکرد و واقعا دوست داشتم وسط خیابون بخوابم .انقدر فشار اوردم تو کارم که نزدیک به ۶۰%حالم بهتر شد البته از اون سالها به بعد تا الان نزدیک ۳الی ۴بار فیزیوتراپی رفتم و استخر هم وقت بی وقت میرفتم البته زیاد نه (فقط الان زیاد استخر میروم).من حتی واسه ورزش دو هم میکردم و حتی سالن فوتسال و بدنسازی و...هم میرفتم تو این سالها .منتهی لحظه ی بعد از چند وقت دوباره این درد سراغم می امد و کمی میزد تو باسن و ساق پام .زمستان +رابطه ی جنسی +خودارضایی +وزن شکم و‌پهلو ها(اضافه وزن )+سرپا ایستادن+رو شکم خوابیدن (تشدید میکنه کمر دردم رو.الان ور حال حاضر میرم دکتر کایروپراکتیک که ستون فقراتم رو به قول خودشون با وسیله و حرکات بکشن البته استخر هم میرم ولی اصلا جوابگو نیست دکتر کایروپراکتیک بلکه بدترمم کرده درصورتی که استخره خیلی احساس خوبی بهم میده البته باز میزنه اون درده تو باسن جای امپول دقیقا+مهره های پایین کمرم که موقع بلند شدن بیشتر مواقع باید کمرم رو صاف کنم بعد راه بروم درد پایین کمر دارم .من واقعیتش هدف و آرزوم آرایشگری لیکن الان عکس MRI+نوار عصب و عضله دارم چطور میتونم بدونم شرایط حال من برای درمان صددرصدی چطور خواهد بود .نمیخوام فردا وارد کاری آرایشگری بشوم و بعد بفهمم رو پام ایستادن باعث کمر درد و پا درد و باسن درد میشه و نتونم ادامه بدم و بین کار چندین ماه استراحت کنم ممنون میشم اگر نیازه عکس های موجود رو هم بفرستم بتونید تشخیص بدید برای درمان صد درصدی دیسک کمرم دقیقا باید چکار کنم
پاسخ:

یک فرد جوان که بعد از رفتن به باشگاه به طور ناگهانی دچار کمردرد می شود ، مدتی درمان می‌کند درد و خوب میشود دوباره درد کمر و پا به سراغ او می‌آید. معمولاً اولین تشخیص پارگی دیسک کمر است که بهترین درمان آن قاعدتاً جراحی است. تقریباً ۸۰ درصد بیمارانی که دچار از عمل جراحی میکند تحت عمل جراحی ۲۰ قرار می گیرند از عمل خود راضی هستند و می توانند به کار قبلی خود برگرداند. ولی قبل از انجام جراحی ما روش های آسان تر را هم در مورد بیمار به کار می بریم که اگر با آن درد بیمار بهبود یافت دیگر جراحی نمی کنیم . در مورد بیمارانی که دنبال درمان صددرصدی هستند توصیه می‌کنیم که دنبال آن نگردند. زیرا هیچ درمانی در دنیا صد در صد نیست، نه‌تنها در پزشکی در همه امور صد در صد نیست مثلا ۰اتوموبیل هایی های که یک مکانیک تعمیر می کند ممکن است دوباره خراب شوند با این که در مکانیکی قطعه یدکی و نو بکار می‌برند . ولی در انسان قطعه نو و یدکی وجود ندارد. وارد شدن به کار آرایشگری هم منافاتی با دیسک کمر ندارد بیماران عمل می کنند و در صورتی که جز ۸۰% ای باشند که از عمل نتیجه خود میگیرند می توان به شغل قبلی خود ازجمله آرایشگری برگردند قاعدتاً کسانی که شغل هایی دارند که باید مدت زمان طولانی ایستاده باشد لازم است در بین کار ، گهگاهی بنشیند . قاعدتاً ۸ ساعت ایستادن در فرد سالم نیز ممکن است ستون مهره‌ها را دچار فرسودگی کند. 

سوال:
باسلام من ۳۲ سن دارم حدودا ۸ ساله دیسک کمر دارم همه کاری ار جمله فزیو تراپی لیزر درمانی طب سوزنی حرکت اصلاحی انجام دادم و چندین پزشک رفتم بعضا گفتند عمل نکن و بعضی ها باید عمل کنی میخواستم عمل لیزری بکنم و پزشک گفت فایدهای نداره الان زانوها هم درگیر شده و خیلی درد داره یکی از پزشکان گفت میتونی عمل اندوسکوپی کنی میخواستم ببینم این عمل با عمل باز چه فرقی داره و عمل باز بهترجواب میده یا آندوسگوپی لازم به ذکر هست من اصفهانم هستم آم آی آر موجود هست
پاسخ:

یکی از مشکلات این گونه بیماران این است که به پزشک های متفاوتی مراجعه می کنند و نظرهای متفاوتی دریافت می کنند .قاعدتاً شما اگر اتومبیل خودرو را به چند مکانیک نشان بدهید. چیزهای متفاوتی می شنوید. یکی می‌گوید که یک بلبرینگ را عوض کنید و دیگری می گوید موتور ماشین شما باید پیاده شود. قاعدتاً یک مکانیک را باید انتخاب کنید و به او اعتماد کنید و مطابق نظر او رفتار کنید. من خودم از جمله کسانی هستم که در کار پزشکی خود فقط نظر خودم را می‌گویم ، هرگز نظر دیگری را نفی نمی کنم و به بیمار می گویم که نظر من است اگر به من اعتماد می کنی کارهایی را که من می‌گویم را می‌توانید انجام دهید ۰ بنابراین شما باید یک پزشک را انتخاب کنید و مطابق نظر او درمان کنید و دیگر به پزشک دیگر مراجعه نکنید که ببینید آیا نظر و او درست است یا خیر ؟ این چیزی است که در دنیا انجام می شود متاسفانه در ایران به علت ارزان بودن ویزیت پزشکان بیماران به چندین پزشک مراجعه می کنند در صورتی که در کشوری مانند آمریکا که متخصص ۱۵۰ دلار است خیلی از بیماران هزینه آن را ندارند که به دکتر بعدی مراجعه کنند و به علاوه بر آن اصلا رسم نیست که به پزشک دیگر مراجعه کنند ، معمولاً به همان یک پزشک اعتماد می کنند و درمان می شوند . 

سوال:
من شش ماه پيش يك بيرون زدگي ديسك داشتم در مهره. ي ٤و ٥ مناسفانه هنوز بهبود پيدا نكردم كايروپراكتيك رفتم ٥جلسه و فيزيوتراپي٥جلسه اما اصلا خوب نشدم و اتمام عضلات پام درگيره و وقتي كمي راه ميرم عضلات ساق پام و مچ پاهام ميگيره بيشتر هم پاي چپ است الان بايد چيكار كنم مدام كمر درد دارم و پا درد و گرفتگي عضلات و چه ورزشي بايد شروع كنم؟ چيكار بايد بكنم
پاسخ:

کل بیماری دیسک ظرف یک یا دو ماه خوب شود که معمولاً مریض چهار راه درمانی دارد که شامل ۱- دارو، ۲-فیزیوتراپی ۳-تزریق های داخل کمر ، ۴- عمل جراحی است. قاعدتاً هر هفته یکی از این روش های درمانی برای بیمار توصیه می شود. در صورتیکه در پایان یک ماه به درمانهای ساده تر پاسخ ندهد ، عمل جراحی توصیه می شود. بنابراین بیمارانی که بیش از دو ماه یک یا دو ماه بیماری خود را نگه می دارند و درمان صحیح نمی کنند معمولا از عمل جراحی نتیجه خوبی نمی گیرند بنابراین مانند همه جای دنیا بیماران باید این مراحل را طی کنند تا نتیجه مطلوبی بگیرند.