گودی کمر

 

گودی کمر و آناتومی ستون فقرات کمر

Caption

شکل 1 

Caption

شکل 2 

شکل 3 

قوس

میزان قوس در فرد طبیعی

قوس گردن

30

قوس پشتی

40

قوس کمر

30

قوس ساکرال ( لگن)

20

 شکل 4 

مقالات پربازدید