درمان کم تهاجمی پارگی دیسک کمر با اوزون
سابقه و هدف : اکسیژن اوزون تراپی یک درمان کم تهاجم برای فتق دیسک کمر است که با استفاده از خصوصیات بیوشیمیایی از مخلوط گاز اکسیژن و ازن این کار انجام می شود. در این مقاله  نتیجه درمانی اکسیژن اوزون تراپی به تنهایی با نتیجه اوزون تراپی پس از تزریق کورتیکواستروئید و بیهوشی در همان جلسه مقایسه شده است.

 

درمان کم تهاجمی پارگی دیسک کمر با اوزون

سابقه و هدف : اکسیژن اوزون تراپی یک درمان کم تهاجم برای فتق دیسک کمر است که با استفاده از خصوصیات بیوشیمیایی از مخلوط گاز اکسیژن و ازن این کار انجام می شود. در این مقاله  نتیجه  درمانی اکسیژن اوزون تراپی به تنهایی با نتیجه اوزون تراپی پس از تزریق کورتیکواستروئید و بیهوشی در همان جلسه مقایسه شده است.

مواد و روشها : شش صد بیماران مبتلا به کمردرد در یک جلسه مورد اوزون تراپی درمان شدند.همه بیماران با علایم بالینی یا عصبی ناشی از فشرده شدن ریشه های  کمری به علت پارگی دیسک های کمری مراجعه کرده بودند. تمامی بیماران در MRI  شواهدی از فتق دیسک کمر داشتند.

 نتیجه درمانی 6 ماه بعد با استفاده از روش MacNab  بررسی شد نتایج درمان توسط دو مشاهده گر بدون اطلاع به توزیع بیمار در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج:  نتیجه درمانی رضایت بخش در هر دو گروه به دست آمد. در گروه A، درمان موفقیت ( یعنی نتیجه عالی یا خوب ) در 70.3٪ بود و شکست درمانی ( یعنی نتیجه ضعیف یا انجام عمل جراحی ) در 29.7٪ مشاهده شد. در گروه B، درمان موفقیت آمیز در 78.3٪ موارد و شکست درمانی در21.7٪ افراد دیده می‌شد. تفاوت در نتیجه درمانی بین دو گروه از نظر آماری معنی دار بود (P <0.05).

نتیجه گیری: ترکیب تزریق داخل دیسکی ( یا intradiscal ) و نیز تزریق اطراف ریشه عصبی ( یا periganglionic ) اوزون و تزریق periganglionic از استروئیدها دارای اثر تجمعی است و باعث افزایش نتیجه کلی درمان درد ناشی از فتق دیسک می‌شود. اوزون تراپی یک درمان مفید برای پارگی دیسک کمر در کسانی که به  درمان  های دارویی و فیزیو تراپی  ( یا درمان های محافظه کارانه ) جواب نداده اند می باشد.

روش تزریق غیر تهاجمی اوزون از راه پوست یک روش قابل قبول و دردسترس برای پارگی دیسک کمر می‌باشد. درمان طبی مانند داروها و فیزیوتراپی معمولاً انتخاب اول در اغلب موارد کمردرد است (1)، اما در زمانی که بیمار پاسخ مناسب به درمان نمی‌دهد تزریق کم تهاجمی یا عمل جراحی ضروری است. درمانهای کم تهاجمی برای این بوجود آمدند که درمان هایی قابل تحمل ، با هزینه  پایین و  نتایج بالینی قابل قبول دارند. در سال های اخیر، این روش‌های درمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. عمل جراحی باز دیسک کمر در 15% موارد نتیجه قابل قبولی ندارد و سندرم شکست‌خوردة جراحی کمر نامیده می‌شود. در میان درمان های کم تهاجمی موجود تزریق اوزون روز به روز محبوبیت بیشتری به دست می‌آورد. 

مقالات پربازدید